Loading color scheme

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สป.
- พ.ศ. 2566
- พ.ศ. 2565
- พ.ศ. 2564
 
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สป. ประจำปี
- พ.ศ. 2565
- พ.ศ. 2565
- พ.ศ. 2564
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สต.สป.
- พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
- พ.ศ. 2565
- พ.ศ. 2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
- 2566
- 2565
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- 2566
- 2565