Loading color scheme

ไทยร่วมผลักดันทิศทางการทำงานของยูเนสโก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 212

EXB 12 10 2564

          องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่212 (212th session of the Executive Board) ระหว่างวันที่ 6 – 20 ตุลาคม 2564 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และถ่ายทอดผ่าน Webcast ของยูเนสโก ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยประธานกรรมการบริหารฯ (Mr. Agapito Mba Mokuy) และผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก (Ms. Audrey Azoulay) กล่าวต้อนรับ สรุปเหตุการณ์ รายงานโครงการ/กิจกรรม และมติที่สำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 211 รวมถึงวาระที่จะพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ จากนั้นเป็นการกล่าวถ้อยแถลง (National Statement) ของประเทศสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยด้วย

EXB2 12 10 2564

           ในการประชุมครั้งนี้องค์การยูเนสโกมีมาตรการป้องกันโควิด-19  โดยการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมที่ยูเนสโก ดังนั้น นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงได้มอบหมายนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในฐานะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก กล่าวถ้อยแถลงแทน มีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับการสนับสนุนบทบาทของยูเนสโกในฐานะเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDG 4 และวาระการศึกษา ค.ศ. 2030 รวมถึงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (UNESCO Strategy on Technical Innovation in Education 2022 – 2025) ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญสำหรับการจัดการศึกษาในยุคที่ต้องเผชิญปัญหาท้าทายอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างเช่นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ อีกทั้งยุทธศาสตร์ด้านการอาชีวศึกษาที่พร้อมจะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานของโลกหลังวิกฤตและการพัฒนาทางสังคมที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ไทยยังส่งเสริมการดำเนินการในสาขาความเชี่ยวชาญของยูเนสโกอื่นๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม และสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานแบบสหสาขาวิชา และตระหนักถึงมิติรอบด้านทั้งมนุษย์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล

EXB3 12 10 2564

          การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 212 นี้ เป็นการพิจารณาวาระที่สำคัญก่อนนำไปพิจารณาให้การรับรองมติในที่ประชุมสมัยสามัญองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 41 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 24 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป

สรุป/เรียบเรียง : รัชนินท์ พงศ์อุดม
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 ตุลาคม 2564