Loading color scheme

คู่มือปฏิบัติราชการ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้รวบรวมคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

คู่มือกระบวนการหลัก
- คู่มือการจัดประชุมระหว่างประเทศ

- คู่มือการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศคู่เจรจา

- คู่มือการจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

- คู่มือฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา

- คู่มือการให้บริการศูนย์เอกสารนานาชาติ

- คู่มือการดำเนินความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการให้ทุนฝึกอบรม/ทุนศึกษาต่อ

- คุ่มือการบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

เอกสารอ้างอิง

- คู่มือ "คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ" โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน กพ.

- คู่มือ "ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย เดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

- คู่มือ "ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมการเดินทางไปต่างประเทศ"