Loading color scheme

ประกาศรับสมัครบุคคลในกลุ่มประเทศสมาชิกของซีมีโอ เพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ฝ่ายแผนงานและพัฒนา

 seameo 6 10 2564

          ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลในกลุ่มประเทศสมาชิกของซีมีโอ ๑๑ ประเทศ ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์ เลสเต เพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ซีมีโอ ฝ่ายแผนงานและพัฒนา (Deputy Director of Programme and Development) มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ การสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานผู้ให้เงินทุนและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมความสามารถและสมรรถนะองค์กร และศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ การพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการแผยแพร่ข้อมูลโครงการ แผนงาน และกิจกรรม ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อสังคมออนไลน์ การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องเพื่อเอื้อต่อการดำเนินความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย การติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของซีมีโอ สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ การจัดทำข้อเสนอโครงการ รวมทั้ง การปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเชิญผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวที่สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกของซีมีโอ อายุระหว่าง 40 - 55 ปี (นับถึงวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาการศึกษา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา วิจัยและเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการวางแผนและการบริหารการศึกษาในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหรือหน่วยงาน ทางการศึกษา การบริหารแผนงาน/โครงการ การตลาด การติดตามและประเมินผลแผนงานด้านการศึกษา และการจัดทำข้อเสนอโครงการ (หากเคยทำงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือผ่านงานบริหารโครงการระดับภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

          ทั้งนี้ กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เพื่อประสานสำนักงานเลขาธิการซีมีโอในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามเอกสารแนบ

ExtractedStaffRules_PS 
JobApplication-PS
Privileges_PStaff
TOR_DDPD 6-10-2564

สรุปและเรียบเรียง : สิริภัคค์ ธรรมบุศย์
กุสุมา นวพันธ์พิมล
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 ตุลาคม 2564