Loading color scheme

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทยประจำปี ๒๕๕๖

 

 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น
เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒ หลักสูตร


๑. หลักสูตร College of Technology Students เพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา ๔ ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ (หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น ๓ ปี  และวิชาพื้นฐาน ๑ ปี) ผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

- มีอายุอย่างน้อย ๑๗ ปี และไม่เกิน ๒๑ ปี (นับถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖)

- คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓.๐๐ ขึ้นไป

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาที่ ๖ หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖)
(Announcement / Admission Form / Application Form )


๒. หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา ๓ ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ (หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น ๒ ปี และวิชาพื้นฐาน ๑ ปี) ผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

 

- มีอายุอย่างน้อย ๑๗ ปี และไม่เกิน ๒๑ ปี (นับถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖)

- คะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓.๐๐ ขึ้นไป

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาที่ ๖ หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖)
Announcement / Admission Form / Application Form )

ผู้สนใจสมัครกรุณาจัดส่งหลักฐานประกอบด้วย ใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด เอกสารรับรองสถานภาพการศึกษาและเอกสารแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง อย่างละ ๑ ชุด มายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕


กำหนดสอบ

๑. สอบข้อเขียน
ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยจะแจ้งสถานที่สอบให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์ของสถานฑูตญี่ปุ่น (http://www.th.emb-japan.go.jp) และเว็บไซต์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.กระทรวงศึกษาธิการ (http://www.bic.moe.go.th)

๒. สอบสัมภาษณ์
ผู้สอบผ่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๖กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี ๑
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕