Loading color scheme

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 Japanese Government (MEXT) Scholarship 2022

MEXT 18 6 2564

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จึงจำเป็นจะต้องประกาศเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค และทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นกำหนดการใหม่ ดังนี้

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสนามสอบ     
 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
 สอบข้อเขียน  วันที่ 11 กรกฎาคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

 

ทั้งนี้ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการอื่นหลังจากนั้นยังคงเดิมตามที่เคยแจ้งในประกาศรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทุนการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

・โทรศัพท์: 02-207-8504 และ 02-696-3004 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

・อีเมล์: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

สรุปและเรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 18 มิถุนายน 2564