Loading color scheme

แผนปฏิบัติราชการ

รายงานลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แผนการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ประจำปี 2554 - 2556
แผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2550 - 2552
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศฯ 2548 - 2551 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี (Annual Action Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554