Loading color scheme

เยาวชนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ ระดับนานาชาติ เข้ารับโอวาทจาก รมว.ศธ.

winners-speaking
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553  นางลาลีวรรณ กาญจนจารี  นายกสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) นำผู้แทนนักเรียนและนักศึกษา ได้แก่ นางสาวนัทธรัตน์  มงคลสินธุ์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนายธาวิน  คิม จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโอวาทจากนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่จะออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ได้แสดงความชื่นชมเยาวชนไทยที่ได้สั่งสมความรู้ และประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างโดดเด่น สามารถคัดสรรเนื้อหาสาระ รวมทั้งใช้ทักษะในการนำเสนอจนชนะใจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติ  จึงขอให้ทั้งสองคนตั้งใจทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยอย่างเต็มที่ด้วยน้ำใจนักกีฬารู้จักสร้างมิตรภาพและสร้างเครือข่ายกับเพื่อนใหม่อย่างรู้คุณค่า เพื่อให้คุ้มค่ากับรางวัลชีวิตที่ได้รับจากความอุตสาหะพากเพียรในครั้งนี้ รวมทั้งขอให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันและเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง และหวังจะได้รับความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบอื่นอีกในอนาคต

winners-speaking2


ข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ