Loading color scheme

ผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ประจำปี 2553 รอบรองชนะเลิศ

semi53-6
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2553 ในหัวข้อ “Speculation on Our Future” รอบรองชนะเลิศ เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 ที่ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 ระหว่างเวลา 8.00 – 15.00 น. เพื่อคัดเลือกนักเรียนจำนวน 10 คน และนักศึกษาจำนวน 5 คน ไปเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศมีดังนี้

 1. มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวนรวม 25 คน  และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 15 คน 

2. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้คัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน  5 คน ประกอบด้วย
 2.1 น.ส. อัญชลี วานิจจะกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2.2 น.ส.น้ำภูฟ้า เพชรแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2.3 น.ส. นันทินี ซิงห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2.4 น.ส. สุพิชชา เอกอุรุ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2.5 นายธาวิน คิม    วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 คน ประกอบด้วย
 3.1 นางสาวนัทธรัตน์ มงคลสินธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
 3.2 นางสาวรวิพร แรงผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
 3.3 นางสาวอรพิชชา พนารมย์   โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
 3.4 นายศิวัช บุญกาญจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
 3.5 นางสาวศุภิสรา ห้วยกระโทก โรงเรียนนานาชาติ เซนต์ จอห์น แมรี่ จ.สระบุรี
 3.6 นางสาวศศิวิมล ว่องไวกริยา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี
 3.7 นางสาวพิมพ์ชนก นเรนทร์พิทักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
 3.8 นายแทนธรรม  รุ่งวิทู โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ
 3.9 นางสาววรรษมน สุขศรี วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพฯ
 3.10 นางสาวหทัยชนก ฉันทลักษณ์สุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

นักเรียน-นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบรองชนะเลิศข้างต้น จะเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 12.00 – 16.30 น. ที่ห้องควีนส์ ปาร์ค 3 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษา 1 คน และระดับอุดมศึกษา 1 คน ให้ไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2553 โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศอังกฤษให้กับผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว

จึงขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา ครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น

+ กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 26 มีนาคม 53

semi53-1semi53-3semi53-4semi53-5