Loading color scheme

ศธ. เสนอเชียงรายและเพชรบุรี สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

unesco 25 6 2564

          กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต (ยูเนสโก) ได้มีมติเสนอจังหวัดเชียงรายและเพชรบุรีสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) ประจำปี พ.ศ.2564 โดยจังหวัดเชียงรายได้รับการเสนอสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ (Design) ส่วนจังหวัดเพชรบุรีสมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร (Gastronomy) ทั้งนี้ การเสนอทั้งสองเมือง ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อย่างละเอียดรอบตามจุดเน้นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก อาทิ นโยบายและความมุ่งมั่นของเมือง การมีกลไกและการบริหารจัดการเพื่อแสดงถึงการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ การเป็นเมืองที่รู้จักของนานาชาติ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง ความพร้อมของการรับเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติ และสถาบันการศึกษาที่จะเชื่อมโยงในการสืบทอดการเป็นเมืองสร้างสรรค์ เป็นต้น

Chiang Rai Clock Tower

          เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาค หรือระหว่างชุมชนท้องถิ่น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในแต่ละท้องถิ่น/ชุมชน ระหว่างประเทศสมาชิก โดยได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอความหลากหลายที่เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถิ่น ใน 7 สาขา ได้แก่ 1) หัตถกรรมพื้นบ้าน 2) การออกแบบ 3) ภาพยนตร์ 4) อาหาร 5) วรรณกรรม 6) สื่อศิลปะ และ 7) ดนตรี โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตามเป้าหมายวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2030 ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีเมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว จำนวน 246 เมืองจากประเทศสมาชิก 80 ประเทศ สำหรับประเทศไทยมีเมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 4 เมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

unesco1 25 6 2564

          กระทรวงศึกษาธิการเชื่อมั่นว่า ทั้งเพชรบุรี และเชียงรายที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในปีนี้ มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ดังกล่าว และกระทรวงศึกษาธิการจะผลักดันเมืองที่มีความพร้อมอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกอย่างต่อเนื่อง

          ยูเนสโกมีกำหนดจะประกาศผลเมืองที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้


สรุป/เรียบเรียง : โกมุที ยมลนันทน์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 29 มิถุนายน 2564