Loading color scheme

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการทุนอบรมนักศึกษาต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์

 mu rilca asean 13 5 2564 14 5 2564

          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทุนสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึกษาและฝึกอบรมในประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติจากกลุ่มประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียน+3 เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์

mu rilca asean2 13 5 2564 horz

          ในปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินโครงการทุนสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึกษาและฝึกอบรมในประเทศไทย ในหัวข้อ “MU-RILCA ASEAN+3: Multilingual & Multicultural Programme (หลักสูตรอบรมพหุวัฒนธรรม-พหุอาเซียน+3 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)” ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน การดำเนินการอบรมในปีนี้จึงได้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและเครือข่ายที่มาจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน และประเทศนอกกลุ่ม จำนวน 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น จำนวน 25 คน เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างความเข้าใจอันดีและสามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย (Unity in Diversity) อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพลังให้แก่กลุ่มเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้นำยุคใหม่และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคอันจะนำไปสู่การดำเนินความร่วมมือที่แข็งแกร่งในภูมิภาคฯ ต่อไป อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการมีแผนที่จะดำเนินโครงการปีต่อไปในรูปแบบ on-site และขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมให้ครอบคลุม หากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ

mu rilca asean4 13 5 2564 horz

สรุปและเรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564