Loading color scheme

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับ ESU Thailand

IPSC 9 12 2564

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนายพรเสก กาญจนจารี ประธานสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand พร้อมด้วย ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคม ฯ และคณะกรรมการ ฯ ในโอกาส เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนหรือต่อหน้าสาธารณชนระดับชาติระดับชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการหารือฯ ณ ห้องวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

IPSC1 9 12 2564

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) พร้อมขอบคุณที่สมาคมได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชาติมากว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในทุกสังกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษจึงได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการมาโดยตลอด

IPSC2 9 12 2564

          นายกสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สละเวลาให้เข้าพบหารือในครั้งนี้ และได้แนะนำเกี่ยวกับสมาคมซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ The English-Speaking Union of the Commonwealth ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขององค์สมเด็จ พระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร พร้อมกล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมสำคัญๆ ที่ส่งเสริม การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยในส่วนการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ (National Public Speaking Competition - NPSC) เพื่อคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง 16-20 ปี เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยสมาคมสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เยาวชนไทยผู้ชนะเลิศไปร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังมีความประสงค์รื้อฟื้นการจัดแข่งขันอ่านบทร้อยกรองภาษาอังกฤษ (English Poetry Reading Competition) อีกด้วย

IPSC4 9 12 2564

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวยินดีให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565 และรับเชิญไปร่วมพิธีเปิด การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนมีนาคม 2565 รวมทั้งการจัดแข่งขันอ่านบทร้อยกรองภาษาอังกฤษด้วย ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือสมาคมพิจารณาเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเยาวชนในวงกว้างและหลากหลายมากขึ้น โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมกลุ่มที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับปานกลางด้วย ซึ่งสมาคมแจ้งยินดีโดยจะได้หารือในรายละเอียดกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

IPSC3 9 12 2564

สรุป/เรียบเรียง : ฐิติ ฟอกสันเทียะ
พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 ธันวาคม 2564