Loading color scheme

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู/อาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565

NPSC 3 2 2565

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู/อาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. โดยมีคณะวิทยากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนารถ ฟักทองพรรณ Associate Professor James R. Haft ครู/อาจารย์และนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม

npsc3 3 2 2565
           ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความสำคัญของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยทักษะการใช้ภาษาถือเป็นหนึ่งในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นหนึ่งในภาษากลางของโลกที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารในระดับนานาชาติ ยกตัวอย่าง เช่น การพบปะของผู้นำในระดับโลกก็มีความจำเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะทั้งโดยตรงหรือผ่านทางล่าม กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ครู/อาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา จึงได้ให้การสนับสนุนสมาคมการพูดภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติมาโดยตลอด ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวได้มีส่วนสำคัญช่วยให้ครู/อาจารย์และนักเรียน/นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการพูดเชิงโน้มน้าว การนำเสนอแนวความคิดเพื่อสื่อสารให้สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับทุกคน

NPSC2 3 2 2565

          ทั้งนี้ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 21 ปีแล้ว โดยในการแข่งขันฯ จะคัดเลือกเยาวชน จำนวน 1 คน ที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี และมีความรู้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเป็นเลิศ รวมถึงมีทักษะการสื่อสารในที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition - IPSC) ซึ่งการแข่งขันฯ ระดับนานาชาติในปี 2565 นี้ จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยในส่วนของประเทศไทยจะมีการจัดการแข่งขันฯ ระดับชาติ 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2565 นี้

รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 3 กุมภาพันธ์ 2565