Loading color scheme

ศธ. เน้นการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการสร้างทักษะการมองโลกอนาคต

Chula Futures Literacy Week2 5 3 2565

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Thai National Commission for UNESCO) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Chula Futures Literacy Week “Connecting Communities through Futures Literacy: Solidarity and Transformative Learning in a Post-Covid-19 Asia” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์

          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณองค์การยูเนสโกในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้จัดงานและเจ้าภาพหลัก รวมถึงวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และกล่าวว่าการประชุมวิชาการรวมถึงการจัดบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้งานสัปดาห์จุฬาฯ เพื่อความรอบรู้ ในจินตนาการถึงอนาคตหรือ Chula Futures Literacy Week เป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการในการฟื้นฟูสังคมและโลกหลังโควิด-19 โดยอาศัยความร่วมมือและการแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากทุกภาคส่วน เนื่องจากโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์ท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เราต้องปรับตัวเพื่อตอบรับกับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้กล่าวอีกว่า ในฐานะผู้จัดการศึกษาซึ่งมี พันธกิจในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ภาคการศึกษาร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงต้องจัดหาและให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน แต่ยังต้องทำให้เกิดความยั่งยืนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึง การมีทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้าน ในการนี้ ทักษะการมองโลกอนาคต หรือ Futures Literacy จะสามารถเข้ามาช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันหารือถึงการใช้ประโยชน์จากความรู้และทักษะนี้ และช่วยกันเผยแพร่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการใช้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

Chula Futures Literacy Week 5 3 2565

          Chula Futures Literacy Week “Connecting Communities through Futures Literacy: Solidarity and Transformative Learning in a Post-Covid-’19 Asia” หรืองานสัปดาห์จุฬาฯ เพื่อความรอบรู้ในจินตนาการถึงอนาคต และการประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การยูเนสโกผ่านโครงการ Participation Programme มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง “ทักษะการมองโลกอนาคต” (Futures Literacy) และเป็นพื้นที่สำหรับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันในระดับนานาชาติเพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 โดยเป็นการสรุปผลรวบยอดของการจัดงานสัปดาห์จุฬาฯ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมการบรรยายสำหรับสาธารณชนและการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Futures Literacy Lab” ที่ได้จัดก่อนการประชุมวิชาการจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565

สรุป/เรียบเรียง: ศิริพร วิริยะอัครเดชา
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 มีนาคม 2565