Loading color scheme

การประชุมหารือโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ 2565

fta 6 10 2564

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมหารือโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส (French Teaching Assistant: FTA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับ Mme Eve LUBLIN ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ

fta1 6 10 2564

          Mme Eve LUBLIN ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 และเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19) ทำให้โครงการฯ หยุดชะงักตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเห็นว่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะและการสอนภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมทักษะภาษาฝรั่งเศสและการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับครูสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษาของไทยดำเนินการระหว่างปี 2556 – 2560 เป็นโครงการที่สำคัญและเป็นประโยชน์อีกโครงการหนึ่ง จึงประสงค์ให้มีการริเริ่มดำเนินโครงการทั้งสองอีกครั้ง โอกาสนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสฯ ได้นำเสนอการดำเนินความร่วมมือในการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสให้กับข้าราชการ/บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะจัดส่งข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสมายังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป

fta2 6 10 2564

          ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ สป. กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสฯ ที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในปี 2565 จะต้องพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ โรงเรียนในหลายพื้นที่ของไทยจะเริ่มเปิดเรียนตามปกติในเดือนพฤศจิกายน 2564 จึงสามารถดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจความต้องการรับผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสไปยังโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาฝรั่งเศส เพื่อรวบรวมและจัดทำสรุปผลการสำรวจเป็นข้อมูลเบื้องต้น และจะจัดการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวในโอกาสแรกต่อไป ในส่วนของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะและการสอนภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบความตกลงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงอาจต้องรอการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้แล้วเสร็จก่อนจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

สรุปและเรียบเรียง : กุณฑิกา พัชรชานนท์
จิตรลดา จันทร์แหยม

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 ตุลาคม 2564