Loading color scheme

ท่าทีของไทยต่อวิทยาการแบบเปิด การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายวิทยาศาสตร์ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 41

41st unesco 16 11 2564

          นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ในฐานะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายวิทยาศาสตร์ (Science Commission) ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 41 (41st UNESCO General Conference) และกล่าวถ้อยแถลงแสดงท่าทีของไทยที่มีต่อร่างข้อเสนอแนะว่าด้วยวิทยาการแบบเปิด (Draft Recommendation on Open Science) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวพิจารณา โดยสรุปข้อคิดเห็นและท่าทีประเทศไทยสนับสนุนร่างข้อเสนอแนะว่าด้วยวิทยาการแบบเปิด รวมถึงบทบาทของประเทศไทยในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของยูเนสโกในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ทั้งนี้ร่างข้อเสนอแนะนี้กล่าวถึงวัฒนธรรมของการเปิดกว้าง (Culture of openness) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และทำให้วิทยาศาสตร์เกิดประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีความจำเป็นในการรับมือกับปัญหาที่เป็นภัยต่อมนุษยชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนำไปสู่การสร้างวีชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนในระยะยาว ดังจะเห็นได้จากการรับมือภัยร้ายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งทุกฝ่ายต่างร่วมมือกันตรวจวินิจฉัยโรค วิจัย และพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จนเป็นผลสำเร็จ

41st unesco1 16 11 2564

          ผู้แทนไทยในการประชุมดังกล่าว ยังได้กล่าวถึงแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยว่า ปัจจุบันได้มีการจัดทำตำราเรียนและสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น เพื่อเอื้อให้นักเรียนมีโอกาสได้เข้าถึง สื่อการเรียนรู้ได้มากขึ้นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน (Learning management system : LMS) และพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอน (AI educators) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม เท่าเทียม และเข้าถึงเด็กไทยทุกคน โดยเฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

41st unesco2 16 11 2564

          อนึ่ง การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายวิทยาศาสตร์ (Science Commission) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นการประชุมสาขาที่สำคัญสาขาหนึ่งของการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 41 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 24 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

สรุปและเรียบเรียงโดย : พัทธดนย์ หลงปาน
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 พฤศจิกายน 2564