Loading color scheme

ท่าทีไทยต่อแผนยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณด้านสมุทรศาสตร์ (IOC) การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายวิทยาศาสตร์ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 41

IOC 18 11 2564

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ในการประชุมคณะกรรมาธิการด้านวิทยาศาสตร์ (Science Commission) ของการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 41 (41st UNESCO General Conference) ได้มีการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ (Intergovernmental Oceanography Commission : IOC) ในฐานะที่เป็นกลไกหลักในการดำเนินงานด้านสมุทรศาสตร์ของยูเนสโก

IOC1 18 11 2564

          ในโอกาสนี้ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงเพื่อแสดงท่าทีของไทยในโครงการ IOC ว่าเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงกับมหาสมุทรในมิติด้านสุขภาวะ ความปลอดภัย และความสามารถในการปรับตัว และสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ภายในทศวรรษนี้ ในการนี้ ได้เสนอให้ยูเนสโกพิจารณาจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนทศวรรษแห่งมหาสมุทรไปยังประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด เพื่อให้ประเทศเหล่านี้สามารถดำเนินการในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับโลกได้ ทั้งนี้ ได้แจ้งความพร้อมของประเทศไทยในการร่วมดำเนินการด้านสมุทรศาสตร์เพื่อให้สอดรับกับทศวรรษแห่งมหาสมุทรผ่านกลไกของ IOC และหน่วยงานในภูมิภาค โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานทศวรรษแห่งมหาสมุทรในสำนักงาน IOC-WESTPAC ซึ่งตั้งอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม United Nations Decade Regional Kickoff Conference for the Western Pacific and its Adjacent Areas ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านที่เกี่ยวกับมหาสมุทรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงร่วมระดมความคิดเพื่อหาหนทางในการดำเนินงานในหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุทศวรรษแห่งมหาสมุทร เนื่องจากมหาสมุทรนั้นเป็นของคนทุกคน และเป็นโอกาสที่ทุกภาคส่วนจะร่วมมือในการใช้วิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อมหาสมุทรที่เราต้องการ

          อนึ่ง การประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 41 (41st UNESCO General Conference ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 24 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายวิทยาศาสตร์ (Science Commission) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2564

สรุปและเรียบเรียงโดย : พัทธดนย์ หลงปาน
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 พฤศจิกายน 2564