Loading color scheme

รับสมัครทุน Training of Trainers ประเทศมาเลเ้ซีย

ทุนฝึกอบรมวิทยากรการสอนภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ
(Training Of Trainers For ELT Professionals)

ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษ (ELTC) ประเทศมาเลเซีย มีความประสงค์มอบทุนฝึกอบรมวิทยากรการสอนภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ (Training Of Trainers For ELT Professionals) ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษ (ELTC) ประเทศมาเลเซีย โดยหลักสูตรดังกล่าวออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาผู้สอนภาษาอังกฤษให้เป็นมืออาชีพทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา สำหรับทุน ฯ ที่มอบให้ ประกอบด้วย ค่าบัตรเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองการสมัครจากหน่วยงานต้นสังกัดในระดับกระทรวง ซึ่งจะต้องส่งใบสมัครไปยัง English Language Teaching Centre Malaysia โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eltcm.org/eltc/index.asp หมดเขตรับสมัครวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ดาวน์โหลด
* แผ่นพับรายละเอียด
* แบบฟอร์ม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี ๑
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕