Loading color scheme

ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับมัธยมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นทุนลักษณะ   ให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก บัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  (รายละเอียด / ใบสมัคร )