Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2565

mext 3 5 2564

          กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 “Monbukagakusho : MEXT Scholarship for the academic year 2022” จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค หลักสูตร“College of Technology Students Programme” เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยี (โคเซ็น) ของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี-4 ปีครึ่ง
2. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร “Specialized Training College Students Programme” เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี 

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1997
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2565
4. มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

          ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากลิงค์ที่แนบด้านล่าง และจัดเตรียมเอกสารประกอบด้วย

1. เอกสารการสมัคร ฉบับจริง และติดรูปถ่ายลงบนจุดที่กำหนด พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกำหนด จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาเอกสารจากฉบับจริง จำนวน 1 ชุด

          กรุณาส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปยัง “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 (กศน. ชั้น 1) ถนนราชดำเนินนอก แขวง-เขตดุสิต กทม. 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2565 กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี”) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยนับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ "สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bilateral.bic@sueksa.go.th"

**หมายเหตุ** งดรับเอกสารการสมัครด้วยตนเองเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

• หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งมาล่าช้ากว่าที่กำหนด จะไม่รับพิจารณา

• สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโดยพิจารณาเอกสารสมัครที่ส่งมา ดังนั้นแม้ว่าเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในการยื่นสมัครครบถ้วนก็อาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าสอบข้อเขียน

• ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศฯ

• ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสามารถรับบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ที่หน้าสนามสอบในวันสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามตารางข้างล่างนี้
College of Technology Students    Specialized Training College Students
 Application Guidelines    Application Guidelines
 C2022 ANNEX    S2022 ANNEX
  2022 Application CofTechnology    2022_Application_SpecializedTraining
 C2022 Admission Form    S2022 Admission Form
 Majors and Related Key Terms for Fields of Study    Majors and Related Key Terms for Fields of Study

 

**ในเอกสาร ANNEX ระบุเรื่องกำหนดการและข้อมูลเพิ่มเติมของการรับสมัครในประเทศไทย ดังนั้นกรุณาอ่านเอกสารนี้ประกอบกับ Application Guidelines อย่างละเอียด

**หมายเหตุ: ผู้สมัครทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพทุกคนต้องเข้าสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นในวันสอบข้อเขียนด้วย**

**ศึกษาตัวอย่างข้อสอบเก่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Click..

สรุปและเรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564