Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย

nalanda 30 3 2564

          รัฐบาลอินเดียร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียและมหาวิทยาลัยนาลันทาจัดสรรทุนการศึกษาผ่านกองทุนความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย เพื่อให้ผู้สนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา สำหรับปีการศึกษา 2564 – 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สาขาที่รับสมัคร ได้แก่ สาขาการจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาขานิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาพุทธศึกษา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ สาขาประวัติศาสตร์ศึกษา สาขาฮินดูศึกษา สาขาวรรณกรรมศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และสาขาสาธารณสุขศาสตร์

2. คุณสมบัติเบื้องต้นและเอกสารการสมัคร ได้แก่
2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและมีคะแนนผลการเรียนขั้นต่ำ ร้อยละ 55 หรือ 2.2 จาก 4.0 ในระบบผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า
2.2 ข้อมูลแนะนำตัว/ประวัติส่วนตัว (ไม่เกิน 250 คำ)
2.3 ข้อมูลชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทา (ไม่เกิน 100 คำ) และเลือกศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องการ (300 – 500 คำ)
2.4 สำหรับนักศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือไม่เคยเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาแบบเต็มเวลาโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอนตลอดหลักสูตร ต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน เช่น TOEFL/IELTS หรือเทียบเท่า
2.5 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของสาขาที่สมัคร

3. ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศต้นทางกับมหาวิทยาลัยนาลันทา จำนวน 1 รอบ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน

4. ผู้สนใจต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://online. nalandauniv.edu.in/app/ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และทางมหาวิทยาลัยนาลันทาจะคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.nalandauniv.edu.in, https://nalandauniv.edu.in/admissions/admission-process/ หากต้องการสอบถามข้อมูลโปรดติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ foreignstudents@nalandauniv.edu.in


สรุปและเรียบเรียง : ศิริพร วิริยะอัครเดชา
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มีนาคม 2564