Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครแข่งขันชิงทุนสำหรับอาจารย์/ครูสอนภาษาอังกฤษ “Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Fellowship Program” ประจำปีการศึกษา 2565

Fullbright 29 3 2564

          มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน “Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Fellowship Program” ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับอาจารย์/ครูผู้สอนภาษาอังกฤษรุ่นใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดยสอนภาษาไทยและเรียนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย ณ สหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 9 เดือน โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนหรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของรัฐ
3. มีอายุระหว่าง 21-35 ปี (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)
4. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาไทย และไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาสหรัฐอเมริกา
5. มีผลคะแนน TOEFL (iBT) อย่างน้อย 79 คะแนน หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0 คะแนน
6. มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการจูงใจผู้เรียนให้สนใจภาษาและวัฒนธรรมไทยและพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาด้วย
7. ต้องกลับมาสอน ณ หน่วยงานเดิมภายหลังเสร็จสิ้นการรับทุน
8. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ application.fulbrightthai.org โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่าง
วันที่ 15 มีนาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามมูลนิธิฯ ได้ทางโทรศัพท์ 0-2285-0581-2 ต่อ 104
รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

สรุปและเรียบเรียง : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 29 มีนาคม 2564