Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) 2021

ASEAN China Young Leaders Scholarship Programme ACYLS 2021
คณะกรรมการร่วมของโครงการ ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ACYLS ประจำปี 2564 และขอเชิญผู้สนใจในภูมิภาคอาเซียนสมัครรับทุนการศึกษาในโครงการฯ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก หรือทำวิจัยระยะสั้น (1 ภาคการศึกษา / 4 - 5 เดือน) ในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐบาลจีนและภาคีความร่วมมือเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (full scholarship)

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ดูแลโครงการในระดับประเทศของไทย (National Focal Point) ขอแจ้งรายละเอียดการสมัคร ดังนี้

          1. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ได้แก่

1.1 เป็นข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงบุคลากรในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ผู้ที่ทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และอาเซียน-จีน หรือเคยทำงาน/ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรืออาเซียน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
1.2 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ คะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือ คะแนน TOEFL อย่างน้อย 80 หรือผลการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
1.3 มีอายุไม่เกิน 45 ปี สำหรับการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
1.4 มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
1.5 ไม่เป็นผู้สมัครรับทุนอื่นของรัฐบาลจีนในเวลาเดียวกัน และ
1.6 มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยจีนที่สมัคร

          2. ขั้นตอนการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (คลิกเอกสารแนบ) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติและมีหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัด
          3. หมดเขตรับเอกสารการสมัครวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
          4. กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติไปยังคณะกรรมการร่วมของโครงการ ACYLS ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนในขั้นตอนสุดท้าย และการตัดสินของคณะกรรมการร่วมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

          ผู้สนใจโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.campuschina.org/content/details3_380276.html

หมายเหตุ
สำหรับโครงการในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาจมีผลกระทบต่อการเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งหากยังไม่สามารถเดินทางได้จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปพลางก่อน และจะชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนตัว (living allowances) ในช่วงที่เรียนออนไลน์ให้ผู้รับทุนเมื่อเดินทางไปถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว สำหรับผู้รับทุนการทำวิจัยระยะสั้นอาจเลื่อนการเดินทางไปในปี 2565

ข้อมูล : ศิริพร วิริยะอัครเดชา
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 มีนาคม 2564