Loading color scheme

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2564

MEXT 5 2 2564

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครผู้สนใจเพื่อสมัครรับทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในหลักสูตร “Teacher Training Students” ภายใต้ทุนการศึกษา “Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2021” และได้ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นั้น

          ในการนี้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้พิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนใน วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลข 0 2628 5646 ต่อ 113 หรือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) หมายเลข 0 2696 3004, 0 2207 8504

mext 2021 Page 1

mext 2021 Page 2

ข้อมูล : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 กุมภาพันธ์ 2564