Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนศึกษาต่อ ราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2021/2022

Morocco 14 10 2564

          ด้วยรัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2021/2022 โดยมีรายละเอียดการสมัครรับทุน ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. ระดับปริญญาตรี
1) ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี 2563
หรือ 2564 และมีผลการเรียนในระดับดี และดีมาก
2) มีอายุระหว่าง 19 - 23 ปี
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในแต่ละสาขาวิชา/สถาบันมหาวิทยาลัย ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.amci.ma
2. ระดับปริญญาโท
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขแต่ละมหาวิทยาลัย
3. ระดับปริญญาเอก
1) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามสาขาที่กำหนด
2) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องระบุสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สนใจ ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.enssup.gov.ma

เงื่อนไขและรายละเอียดทุน
1) ผู้สมัครขอรับทุนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดสาขาวิชาตามรายการที่กำหนด
2) ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส ในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก กรณีผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ สถาบันภาษากรุงราบัต
3) ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาศาสนาอิสลามและอักษรศาสตร์ (ภาควิชาเอกภาษาอาหรับ) ต้องมีความรู้ภาษาอาหรับในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก
4) ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 750 ดีร์ฮาม (ประมาณ 75 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ) ต่อเดือน ทั้งนี้ ในปีใดที่สอบไม่ผ่าน ทุนจะถูกระงับจนกว่าจะสอบผ่านในปีการศึกษาต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครขอรับทุน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสั่งพิมพ์ได้จากไฟล์แนบด้านล่าง
2) สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
3) สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
4) สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ
5) สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
6) หนังสือรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐซึ่งรับรองว่ามีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคระบาดอื่นๆ รวมทั้งรับรองว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะวัณโรค
8) รูปถ่ายสีขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุลพร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
9) กรณีผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
9.1) สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
9.2) สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
9.3) สำเนาปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (เป็นไฟล์ PDF) ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bilateral.bic@sueksa.go.th ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ เอกสารประกอบการสมัครจะต้องแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส ภาษาอาหรับ หรือ ภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือเกินกำหนดอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาในเบื้องต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 02 628 5646 ต่อ 117

เอกสารดาวน์โหลด :
ประกาศทุน 2021-2022 
Application Form 2021-2022
Note No. 512-2021

ข้อมูล : ปาตีฮะห์ ดอเลาะ
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 ตุลาคม 2564