Loading color scheme

ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

KOSEN 15 11 2564

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 ในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN (โคเซ็น) ประเทศญี่ปุ่น และโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกำลังอาชีวศึกษาให้มีความรู้และทักษะแบบญี่ปุ่น ซึ่งมีการจัดการศึกษาระดับ ปวส. ต่อเนื่อง 5 ปี ในลักษณะโรงเรียนประจำ

          ทั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เพื่อสอบคัดเลือกและเข้าศึกษาต่อใน 2 สาขา ได้แก่ (1) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และ (2) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..

ข้อมูล : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 พฤศจิกายน 2564