Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023

Stipendium Hungaricum 17 11 2564

          ด้วย รัฐบาลฮังการีได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ได้แก่ มีสัญชาติไทย เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2547 และไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน ยกเว้นผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ และผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอกได้

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://apply.stipendiumhungaricum.hu ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565

สรุปและเรียบเรียง : กุณฑิกา พัชรชานนท์
จิตรลดา จันทร์แหยม
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564