Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) 2022

ACYLS          คณะกรรมการร่วมของโครงการ ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ACYLS ประจำปี 2565 และขอเชิญผู้สนใจในภูมิภาคอาเซียนสมัครรับทุนการศึกษาในโครงการฯ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก หรือทำวิจัยระยะสั้น (1 ภาคการศึกษา / 4 - 5 เดือน) ในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐบาลจีนและภาคีความร่วมมือเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (full scholarship)

          กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ดูแลโครงการในระดับประเทศของไทย (National Focal Point) ขอแจ้งรายละเอียดการสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ได้แก่
1.1 เป็นข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงบุคลากรในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ผู้ที่ทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และอาเซียน-จีน หรือเคยทำงาน/ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรืออาเซียน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
1.2 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ คะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือ คะแนน TOEFL อย่างน้อย 80 หรือผลการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
1.3 มีอายุไม่เกิน 45 ปี สำหรับการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
1.4 มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
1.5 ไม่เป็นผู้สมัครรับทุนอื่นของรัฐบาลจีนในเวลาเดียวกัน และ
1.6 มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยจีนที่สมัคร

2. ขั้นตอนการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (คลิกเอกสารแนบด้านล่าง) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติและมีหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัด

Attchement-Physical Examination Form   
Annex3 Guidebook of ACYLS 2022  
ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา  


3. หมดเขตรับเอกสารการสมัครวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
4. กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติไปยังคณะกรรมการร่วมของโครงการ ACYLS ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนในขั้นตอนสุดท้าย และการตัดสินของคณะกรรมการร่วมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สนใจโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.campuschina.org/content/details3_380333.html

ข้อมูล : ธัญชิต ผดุงศุภไลย
กุสุมา นวพันธุ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 มกราคม 2565