Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน สำหรับพลเมืองรัฐสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามและกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดประจำปีการศึกษา 2022/2023

azerbijan 2 2 2565

          รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก โดยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่พลเมืองรัฐสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation : OIC) และกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement : NAM) ประจำปีการศึกษา 2022/2023 จำนวน 40 ทุน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ แห่งสหประชาชาติ จะเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 2 ราย และรายชื่อสำรอง จำนวน 2 ราย ไปยังกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นพลเมืองรัฐสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามหรือกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1.2 มีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
     (1) ทุนระดับปริญญาตรี และสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป มีอายุต่ำกว่า 25 ปี
     (2) ทุนระดับปริญญาโท และสาขาแพทยศาสตร์ มีอายุต่ำกว่า 30 ปี
     (3) ทุนระดับปริญญาเอก มีอายุต่ำกว่า 40 ปี
1.3 สำหรับสาขาวิชาที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้สมัครควรมีผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้
      (1) สาขาในระดับปริญญาตรี IELTS 5.0 หรือ TOEFL 40
      (2) สาขาอื่น ๆ IELTS 5.5 หรือ TOEFL 50

2. ค่าใช้จ่ายที่ทุนครอบคลุม

2.1 ค่าเรียน
2.2 ค่าเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด 1 ครั้ง/ปี
2.3 เงินเบี้ยเลี้ยงรายเดือน รวมค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าสาธารณูปโภค 800 มานัตอาเซอร์ไบจาน หรือเทียบเป็นเงินไทยประมาณ 15,000-15,500 บาท
2.4 ค่าประกันสุขภาพ
2.5 ค่าวีซ่าและค่าลงทะเบียน

3. การรับสมัครและขั้นตอนการคัดเลือก

3.1 ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารการสมัครตามรายละเอียดเอกสารที่กำหนดในข้อ 4. ทั้ง 2 ช่องทาง
     (1) ส่งเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thainatcom@sueksa.go.th และ hongfah.v@sueksa.go.th ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.
     (2) ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ โปรดระบุข้อความหน้าซองเอกสารว่า “ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน”
3.2 หากมีผู้สมัครจำนวนไม่เกิน 2 ราย กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการเสนอรายชื่อไปยังรัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยผู้สมัครดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครเกิน 2 ราย จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการตัดสินในรอบคัดกรอง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากประเทศไทย รายชื่อหลัก จำนวน 2 ราย และรายชื่อสำรอง จำนวน 2 ราย โดยจะแจ้งวิธีการคัดเลือกให้ทราบในโอกาสต่อไป
3.3 การตัดสินของคณะกรรมการในข้อ 3.2 ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
3.4 คณะกรรมการในรัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานตรวจสอบเอกสารการสมัครและหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้สมัครที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอรายชื่อ
3.5 การสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ (Skype)
3.6 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งผลภายในต้นเดือนสิงหาคม 2565

4. เอกสารการรับสมัคร

4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน
4.2 สำเนาปริญญาบัตร (diploma) และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ในระดับการศึกษาก่อนหน้า (มัธยมศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งรับรองโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
4.3 สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
4.4 ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าผู้สมัครมีสุขภาพดี ปลอดจากเชื้อไวรัส HIV และไวรัสตับอักเสบทุกสายพันธ์ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งรับรองโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
4.5 ประวัติส่วนตัว (CV or Resume)
4.6 หนังสือแนะนำตัว (Motivation Letter)
4.7 หลักฐานผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับสาขาวิชาที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ

5. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร https://aida.mfa.gov.az/en/static/22

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 0 2281 6370 ต่อ 114 (หงษ์ฟ้า)
E-mail : hongfah.v@sueksa.go.th

Call-for-Application- 2022  
Frequently Asked Questions - FAQ 2022  
General_Application Form 2022  
GUIDELINES FOR INTERNATIONAL_STUDENTS 2022  
Instructions  
List of participating universities 2022  

สรุป/เรียบเรียง : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
รัชนินท์ พงศ์อุดม
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 กุมภาพันธ์ 2565