Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2566

FLTA 17 3 2565

          มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) มีหนังสือแจ้งว่าได้เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน “Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสรรหาครูและอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้


1. มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในประเทศไทยและไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสหรัฐอเมริกา
3. เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือครูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาของรัฐ
4. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT) หรือ IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.0 และจะต้องกลับมาสอน ณ สถาบันเดิมภายหลังการรับทุน
5. มีความเป็นผู้นำและสามารถจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งพร้อมที่จะเรียนรู้บริบทของสหรัฐอเมริกาด้วย


          ในการนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดระเบียบการได้จากเว็บไซต์ TUSEF@fulbrightthai.org และกรอกใบสมัคร online ได้ที่ http://apply.iie.org/flta2023 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.

รายละเอียเพิ่มเติม : Click..

ข้อมูล : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 มีนาคม 2565