Loading color scheme

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษา Nalanda University 2021-2023 สาธารณรัฐอินเดีย

Nalalda 22 3 2565

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษา Nalanda University  2021-2023 ณ สาธารณรัฐอินเดีย ตรวจสอบรายชื่อ Click..

สรุปและเรียบเรียง : ธัญชิต ผดุงศุภไลย
กุสุมา นวพันธ์พิมล
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 มีนาคม 2565