Loading color scheme

รัฐบาลคูเวตประกาศให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี ค.ศ. 2022-2023

kuwait 23 3 2565

          รัฐบาลรัฐคูเวตได้ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี ค.ศ. 2022 - 2023 ในสาขาศาสนศึกษา แก่นักเรียนไทย จำนวน 5 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ เช่น มีสัญชาติไทย อายุ 13-15 ปี สำเร็จการศึกษาปกติในโรงเรียน 6-8 ปี ต้องเรียนภาษาอารบิก อังกฤษ หรือฝรั่งเศส เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี และไม่มีประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

          ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง กลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) เลขที่ 62 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94170

          รายละเอียดเพิ่มเติม
          1. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2022 – 2023 ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.)

          2. สำเนาหนังสือสถานเอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทย ที่ KUEMB.064/2022 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 พร้อมเอกสารแนบ

สรุป / เรียบเรียง : พิชญสุดา พลเสน
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 มีนาคม 2565