Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครโครงการทุนการศึกษา ASEAN Maybank Scholarship Programme

ASEAN Maybank 25 3 2565

          สำนักเลขาธิการอาเซียนมีหนังสือแจ้งว่ามูลนิธิ Maybank Foundation ร่วมกับมูลนิธิ ASEAN Foundation ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา ASEAN Maybank Scholarship Programme (AMS) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนอาเซียนได้รับโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน

ASEAN Maybank1 25 3 2565

คุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่
1. เป็นพลเมืองประเทศสมาชิกอาเซียน
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านการศึกษาดีเยี่ยม (การเรียน/กิจกรรม)
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขั้นต่ำที่ 3.00 หรือเทียบเท่า
4. ได้รับจดหมายตอบรับเข้าศึกษาหรือจดหมายเสนอให้เข้ารับศึกษาจากมหาวิยาลัยซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่าย AUN

ค่าใช้จ่ายที่ทุนครอบคลุม
1. ค่าเรียน
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน
3. ที่พักอาศัย
4. ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ (เฉพาะขากลับประเทศต้นทางของผู้รับทุน)
5. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
6. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
7. โอกาสในการฝึกงาน ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน / มูลนิธิอาเซียน ASEAN Foundation / มูลนิธิ Maybank

วิธีการสมัคร
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ที่ http://bit.ly/ApplyforAMS2022

กำหนดการปิดรับสมัคร
ภายในวันที่ 16 เมษายน 2565

ASEAN Maybank2 25 3 2565

ข้อมูล : ธัญชิต ผดุงศุภไลย
กุสุมา นวพันธุ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 มีนาคม 2565