Loading color scheme

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบสำหรับทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี College of Technology (KOSEN) Students และ ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ Specialized Training College Students ประจำปีการศึกษา 2568

kosen 14 6 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบสำหรับทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

College of Technology (KOSEN) Students และ ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

Specialized Training College Students ประจำปีการศึกษา 2568

สนามสอบกรุงเทพฯ

สนามสอบเชียงใหม่

สนามสอบขอนแก่น

สนามสอบสงขลา

ข้อมูล : พัทธดนย์ หลงปาน
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 มิถุนายน 2567