Loading color scheme

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

BBIClogo

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปี
 2566new1 2565 2564 2563 2562  
2561 2560  2559  2558 2557 
2556       2555       2554 2553        2552      
         
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปี 


2563 new1 2562 2561
         
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี    
        2564new1
2563 2560 2559 2558 2557
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปี    
        2562 
  2560 2559 2558 2557

 

สถิติผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับสำนัก สต.สป. (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน)