Loading color scheme

21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21

21 บทเรียน

 

21 บทเรียนสำหรับหลายคนที่ 21
โดย ยูวัล โนอาร์ แฮรารี แปลโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์/ธิดา จงนิรามัยสถิต

21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 (21 Lessons for the 21st Century) เป็นการสำรวจปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ของมนุษย์ โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ชวนให้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของโลกเรา แต่ก็ไม่อาจอ้างได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะความสมบูรณ์เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเติมเต็มเข้ามาเอง แต่หนังสือเล่มนี้จะเป็นการโยนคำถามให้เราคบคิดกันต่อว่า "สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คืออะไร สิ่งที่เป็นความท้าทายที่สุดในเวลานี้คืออะไร ทางเลือกที่เราควรให้ความสนใจคืออะไร และเราจะเดินไปในทิศทางใด" 

 

************************************************** ************************************************** ********************************************

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
2 เมษายน 2564