Loading color scheme

ADVANCED READING

ADVANCED READING

Advanced Reading

โดย ดร. ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร์

    หนังสือ "Advanced Reading" เล่มนี้ มีบทความที่น่าสนใจจากหนังสือพิมพ์และวารสารที่ผู้เขียนได้อ่าน ในขณะทำงานและเดินทางในหลาย ๆ ประเทศ และเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาไทย จึงนำมาจัดทำเป็นบทเรียนดังที่ปรากฎในแต่ละบทของหนังสือนี้ ผู้เขียนต้องใช้เวลาในการจัดทำ 20 กว่าปี เพราะมีภาระหน้าที่ต่าง ๆ แต่ก็ไม่ละความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จเพื่อประโยชน์ของนักเรียนไทย ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่า บทความที่เลือกมาส่วนใหญ่ลงพิมพ์ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 แต่บทความทุกชิ้นให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากแม้ในปัจจุบัน

    สำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะอ่านภาษาอังกฤษให้แตกฉาน จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการอ่านและทำแบบฝึกฝนที่จัดให้ ไม่ใช่เพียงแค่ให้ผ่านการสอบ แต่จะทำให้รักและชอบที่จะอ่านภาษาอังกฤษต่อไปในการเรียน กรทำงาน การหาความรู้และความสนุกสนาน จากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ จากต้นฉบับซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของผู้อ่านให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

*************************************************

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
อาคาร รัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ