Loading color scheme

ธรรมนูญขององค์การยูเนสโกและกฎบัตร

con001

ธรรมนูญขององค์การยูเนสโกและกฎบัตรของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ  (พ.ศ.๒๕๓๐)

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้จัดแปลและพิมพ์ธรรมนูญยูเนสโกและกฎบัตรคณะกรรมการแห่งชาติฯ ขึ้นเพื่อมุ่งให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจโดยทั่วไป

   
 

 + ดูทั้งหมด