Loading color scheme

คูริเย ปีที่ 27 ฉบับที่ 1

cover27-1-53

ยูเนสโก คูริเย ปีที่ 27 ฉบับที่ 1  ตุลาคม 2552 - มกราคม 2553
สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง : เราจะไปทางไหน

สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง : ทางออกที่เป็นธรรม เป็นไปได้ไหมที่นานาชาติจะเห็นพ้องต้องกันในเรื่องการแก้ปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง? หาคำตอบได้จากคูริเยฉบับนี้
+ ฉบับภาษาอังกฤษ