Loading color scheme

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 Pai-Pi-But-8-1-57

หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

หนังสือเล่มนี้ได้พัฒนาและปรับปรุงจากหนังสือประกอบการเรียนรู้ การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุดเดิม 3 เล่ม ได้แก่ อุทกภัย ดินถล่ม ภัยสึนามิ และนำมาพัฒนารวมเป็นเล่มเดียวกัน โดยเพิ่มเนื้อหาในบางเรื่อง ได้แก่ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โลกและภัยธรรมชาติ ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้อย่างไร เรียนรู้สู้ภัยกับกิจกรรมจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและอพยพหนีภัย เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง กรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น และคำศัพท์เกี่ยวกับภัยพิบัติที่ควรรู้

ดาวน์โหลด