Loading color scheme

คู่มือฝีกพูด ฝึกแปลภาษาอังกฤษ ระดับเริ่มต้น

bookmaker 19 7 2561ผู้เขียน : ยุวนาฏ คุ้มขาว (ครูกวาง)

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน พร้อมความหมายชัดเจน นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ความเข้าใจ เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ ง่ายสำหรับค้นหา นาไปใช้สำหรับผู้ที่กาลังฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ควรพลาดเล่มนี้

*************************************************************************

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 กรกฎาคม 2561