Loading color scheme

My Easy English Bookshelf อังกฤษง่ายๆ ใกล้มือ :I Write In English

i write in english 19 7 2561ผู้เขียน :Alison Wood, Mike Black

หนังสือ "อังกฤษง่ายๆ ใกล้มือ :I Write in English" เล่มนี้ได้รวบรวมรูปแบบการเขียนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน ไม่ว่าจะเป็น เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น การสอบถามข้อมูลต่างๆ การเขียนจดหมายและอีเมล์ ซึ่งมีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างการเขียนบัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ รวมถึงการเขียนเพื่อแสดงความขอบคุณ ความยินดี หรือแสดงความเสียใจ การเขียนเพื่อสมัครเข้าเรียน ขอรับทุนการศึกษา จดหมายสำหรับสมัครงาน หรือขอเข้ารับการสัมภาษณ์ทำงาน และอีกมากมาย แถมด้วยดรรชนี A-Z ที่ช่วยให้หาคำตอบที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

*************************************************************************

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 กรกฎาคม 2561