Loading color scheme

ฝากไว้ในแผ่นดิน (IN THE KINGDOM)

IN THE KINGDOM 19 7 2561

ผู้เขียน :ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง

เรื่องราวของพ่อค้าเยอรมันผู้เดินทางข้ามน้าข้ามทะเลมาบุกเบิกกิจการในสยามตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่ห้า เขาเปิดร้านขายยาเยอรมันแห่งแรกขึ้น ผ่านสงครามโลกทั้งสองครั้งจากรุ่นสู่รุ่น กลายเป็น “ชนชาติศัตรู” ผู้แพ้สงคราม ถูกขับออกจากประเทศ ฝ่าฟันอุปสรรคทางธุรกิจมากมาย จนเติบโตขึ้นเป็นบริษัทเดียวในประเทศที่ได้รับตราพระราชทานจากพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ไทยถึงสี่พระองค์ เขียนขึ้นจากเรื่องจริงของ B.Grimm หนึ่งในบริษัทใหญ่ที่สุดของไทยในปัจจุบัน

*************************************************************************

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 กรกฎาคม 2561