Loading color scheme

พูดให้สัมฤทธิผล หลักการ และศิลปวิธี

pood hai sam lit 19 7 2561

ผู้เขียน : วรวรรธน์ ศรียาภัย

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาคัญประกอบด้วยพื้นฐานนักพูด และปลุกวิญญาณนักพูดในตนเอง ว่าด้วยคุณสมบัตินักพูดที่ดี และการไปสู่ความเป็นนักพูดมืออาชีพ กลวิธีเตรียมตนให้เป็นนักพูดผู้ช่าชอง กล่าวถึงการกาหนดวัตถุประสงค์ การเตรียมเนื้อหา การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ การแต่งกายและการใช้ภาษาพูด การปฏิบัติการพูดให้สัมฤทธิผลทั้งในช่วงปรากฏตัว ช่วงปฏิบัติการพูดและช่วงจบการพูด ตลอดจนการพูดเฉพาะแบบที่นาไปปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการพูดเพื่ออาชีพ การพูดเพื่อสังคม การพูดเพื่อการปฏิบัติงานองค์การ และการพูดเชิงวิชาการ การพูดอย่างมีศิลปะวิธีจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง เกิดเป็นความเชื่อมั่น เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ แล้วจะทาตามที่ผู้พูดปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่าง จะเปลี่ยนผันความจนเป็นความร่ารวย ความตกต่าเป็นความสูงส่ง ความไม่มั่นคงเป็นความมั่นคง ความไม่เชื่อใจเป็นความเชื่อใจ

*************************************************************************

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 กรกฎาคม 2561