Loading color scheme

สต.สป. : มิติใหม่แห่งการพัฒนาห้องสมุดฯ สู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างประเทศของ กท.ศธ.

 140f92e2d4

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ” ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อการก้าวสู้ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในอาเซียน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของประเทศไทย โดย ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนามนุษย์และย้ายถิ่น วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยกลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ร่วมกับสำนักอำนวยการ และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน......

pp-icon การปฏิรูปการศึกษาในอาเซียน : นัยต่อประเทศไทย โดย ดร. พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนามนุษย์และการย้ายถิ่นวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย