Loading color scheme

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

training-interofficers
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2553  ณ โรงแรมสวนดุสิต  เพลส  กรุงเทพฯ  โดยวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีสมรรถนะจำเป็นที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของนักวิเทศสัมพันธ์ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  โดยมุ่งเน้นหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะสากล  การจัดประชุมระหว่างประเทศ  แนวปฏิบัติด้านการทูต  การเสริมสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ  ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านต่างประเทศ  และเทคนิคการนำเสนอเพื่อสร้างความประทับใจ  ซึ่งจะช่วยพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้เข้าอบรมมีจำนวน 27 คน  เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และองค์กรหลักอื่นๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ  และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล)  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเปิดงานและให้แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศแก่ผู้เข้าอบรมว่า  ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายในสังคม  ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดใหม่  เพื่อแสดงบทบาทที่ถูกต้องในเวทีโลก  และให้ก้าวทันกับหลายประเทศในแถบเอเชีย  เช่น  ประเทศเวียดนาม  ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ  ทั้งนี้  กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวด้วย  จึงได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งนักเรียน  นักศึกษา  โดยเน้นการทำงานที่ประสานความร่วมมือกันมากขึ้น  เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันในอนาคต  เช่น  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในปี 2015  นอกจากนี้  รองปลัดกระทรวงฯ ได้แนะนำเพิ่มเติมว่า  การเป็นนักวิเทศสัมพันธ์  นอกจากความสามารถด้านภาษาต่างประเทศแล้ว  ควรปรับกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการทำงาน  เป็นเหมือนประตูเชื่อมโยง (Coordinator)  โดยนำสิ่งที่ดีออกมานำเสนอ  และสามารถดึงผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานได้  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการทำงาน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือมากขึ้นและมีความหลากหลาย

ข้อมูล : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ