Loading color scheme

การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 40

40AUAseminar

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ) เป็นผู้แทนในพิธีเปิดการสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 40 ซึ่งจัดโดยสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ) ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. ถนนราชดำริ โดยมีเรืออากาศเอกอดุลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการ เอ.ยู.เอ. และ ดร.ดี ปาร์กเกอร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ

 สำหรับการจัดสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษลักษณะนี้ สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครู/อาจารย์และศึกษานิเทศก์ ซึ่งหัวข้อของการสัมมนาจะเปลี่ยนไปทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน สำหรับหัวข้อการสัมมมนาในปีนี้ใช้หัวข้อว่า “English: The Missing Pieces” ซึ่งมุ่งเน้นการค้นคว้าเนื้อหาทางวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่จะเป็นแหล่งข้อมูลของบทเรียนภาษาอังกฤษและสื่อการสอนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 170 คน และจะเสร็จสิ้นการสัมมนาในวันที่ 22 ตุลาคม 2551