Loading color scheme

ผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เข้าพบผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่

japanfoundation 6 7 2564

          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ Mr. YOSHIOKA Norihiko (นายโยชิโอกะ โนริฮิโกะ) ผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และคณะเจ้าหน้าที่จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งได้เดินทางมาเข้าพบเพื่ออำลาเนื่องในโอกาสสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยมีผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการพบหารือในโอกาสดังกล่าว

japanfoundation1 6 7 2564

          ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนและดำเนินความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร ฯ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดส่งครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนต่างๆ ของไทย ภายใต้โครงการนิฮงโกะ พาร์ทเนอร์ (NIHONGO Partners) ซึ่งถือเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนและครูไทยได้เรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมโดยตรงจากเจ้าของภาษา ซึ่งประสบผลสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดียิ่งจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นถือเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนนักศึกษาไทย จึงหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถร่วมมือกันดำเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ พิจารณาขยายการดำเนินการในรูปแบบการฝึกอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย (Train the Trainer) ให้มีความรู้ความสามารถในการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีมาตรฐาน รวมทั้งการสอนภาษาญี่ปุ่นรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาดในปัจจุบัน

japanfoundation2 6 7 2564

          ผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านที่ได้ให้โอกาสเข้าพบอำลาก่อนการเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย สำหรับการดำเนินโครงการนิงฮงโกะ พาร์ทเนอร์ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 9 รุ่น และถึงแม้ว่าการจัดส่งผู้ช่วยสอนฯ ในปีการศึกษา 2564 จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการทำให้ขณะนี้สามารถจัดส่งผู้ช่วยสอนฯ รุ่นที่ 9 มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยได้แล้วจำนวน 24 คน และอีก 22 คน มีกำหนดเดินทางมาช่วงเดือนกันยายน 2564 ซึ่งหวังว่าผู้ช่วยสอนฯ จะสามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม ภายหลังเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ ASIA Center ประเทศญี่ปุ่น จะได้นำเสนอทางสำนักงานใหญ่เรื่องการจัดส่งผู้ช่วยสอนฯ มาปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอาชีวศึกษาของไทย เนื่องจากได้รับทราบความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการขอรับผู้ช่วยสอนฯ มาช่วยพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียน/นักศึกษา และครูในระบบอาชีวศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้ให้ความสนใจในการเปิดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานในภาคเอกชนญี่ปุ่น สำหรับการฝึกอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย (Train the Trainer) ทางเจแปนฟาวน์เดชั่นมีแผนที่จะดำเนินการในลักษณะดังกล่าวซึ่งจะได้แจ้งให้กระทรวงศึกษาธิการทราบในโอกาสต่อไป

สรุปและเรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564