Loading color scheme

ปศธ. หารือ UNICEF เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือยกระดับการศึกษาไทย

UNICEF1 22 6 2564

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบกับ Ms. Séverine Leonardi รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม เพื่อหารือประเด็นสำหรับจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างยูนิเซฟและประเทศไทยปี พ.ศ. 2565 - 2569 (Strategic Development 2022 – 2026)

UNICEF2 22 6 2564

          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ขอบคุณยูนิเซฟที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานกับยูนิเซฟ ได้แก่ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของผู้เรียน การสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมที่รวมถึงผู้พิการ การเร่งรัดจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะตามศักยภาพผู้เรียน การพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการเรียนรู้เชิงดิจิทัล และการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และการพัฒนาคุณภาพและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งประเด็นดังกล่าวยูนิเซฟได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและต้องการสานต่อเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

UNICEF3 22 6 2564
           นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบองค์รวม และการจัดการศึกษาต้องสามารถพัฒนาศักยภาพของให้ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยินดีให้ความร่วมมือกับยูนิเซฟในการดำเนินการข้างต้น และได้มอบหมายให้สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การดำเนินการเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนคนไทย

UNICEF4 22 6 2564

สรุป/เรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2564