Loading color scheme

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Chevron - SEAMEO Policy Advocacy for Strengthening Regional STEM Education Project

N1 Chevron SEAMEO 30 4 2564

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเชิญจากศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย สะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED) กล่าวในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Chevron - SEAMEO Policy Advocacy for Strengthening Regional STEM Education Project ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

Chevron SEAMEO1 30 4 2564

          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า ขณะนี้คือช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันทั้งด้านองค์ความรู้และกำลังคน เพื่อก้าวข้ามวิกฤตด้านการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด–19) เนื่องจากการพัฒนาการศึกษาต้องมุ่งเน้น การพัฒนาครู ดังนั้น เราต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ครูและผู้นำโรงเรียนอย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการทำงานในโลกอนาคตด้วย ทั้งนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณผู้จัดงาน สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED และบริษัทเชฟรอน สหรัฐอเมริกา ในการสนับสนุนการจัดการประชุมครั้งนี้

Chevron SEAMEO2 30 4 2564

          การประชุมเชิงปฏิบัติการ Chevron - SEAMEO Policy Advocacy for Strengthening Regional STEM Education Project จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในหัวข้อการพัฒนาครูเชิงนโยบาย และเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมต่อเนื่องจากการประชุม SEAMEO Centers Policy Research Network (CPRN) ประจำปี 2021 โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอน สหรัฐอเมริกา มีจุดประสงค์เพื่อให้ครูมีแรงบันดาลใจและสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะการทำงานของโลกอนาคต ผ่านการดำเนินงานและสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้างความเข้มแข็งด้านสะเต็มศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

Chevron SEAMEO3 30 4 2564

สรุป/เรียบเรียง : พงศกร รุทระวณิช
วิไลลักษณ์  ผดุงกิตติมาลย์
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 เมษายน 2564